Generalforsamling

05-03-2022 14:00 - 17:00

Indkaldelse til generalforsamling i Gyldendal Bådlaug.

Lørdag d. 11-03-2023 kl. 14 i klubhuset.

Dagsordenen for den ordinære generalforsamling omfatter følgende punkter:

  1. Valg af dirigent
  2. Bestyrelsens beretning
  3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse
  4. Drøftelse af plan for det kommende år, herunder budget
  5. Fastsættelse af kontingent
  6. Behandling af indkomne forslag
  7. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer og 1 bestyrelsessuppleant
  8. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant
  9. Nedsættelse af udvalg
  10. Eventuelt

Forslag der ønskes forelagt generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.

På valg til bestyrelsen er:

Mark A Sørensen (modtager ikke genvalg)

Heine Munkholm (modtager genvalg)

Torben Marcussen (modtager genvalg)

Erik Ælmholdt  (modtager ikke genvalg)

 

Vel mødt til Generalforsamlingen – Bestyrelsen